(Polska)

Wpływ pridopidyny na funkcjonowanie w chorobie Huntingtona

PRidopidine Outcome On Function in Huntington Disease (PROOF-HD)

CEL BADANIA PROOF-HD

Badanie PROOF-HD to randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pridopidyny u pacjentów z chorobą Huntingtona we wczesnym stadium.

Pridopidyna to niewielka cząsteczka opracowana przez spółkę Prilenia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Huntingtona (ang. Huntington disease, HD). Pridopidyna wiąże się i aktywuje receptor Sigma-1 (S1R), białko ulegające ekspresji na wysokim poziomie w mózgu. S1R reguluje kluczowe szlaki komórkowe, często uszkodzone w przebiegu neurodegeneracji.1

Pridopidyna, poprzez aktywację S1R, wykazuje korzystne działanie w wielu modelach komórkowych i zwierzęcych HD. Na przykład, pridopidyna ratuje neurony od śmierci komórkowej indukowanej przez zmutowaną huntingtynę (ang. mutant Huntingtin, mHTT) wobec indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (ang. induced pluripotent stem cells, iPSC) pochodzących od osób z HD oraz neuronów myszy z HD.2 Co więcej, myszy z HD leczone pridopidyną wykazują poprawę w zakresie wielu funkcji behawioralnych i motorycznych.6,7

Badanie obrazowe PET prowadzone u ludzi wykazało, że w dawce 45 mg dwa razy na dobę (dawce ocenianej w tym badaniu) pridopidyna zajmuje ~90% S1R w mózgu. Jest to bardzo ważne, ponieważ zapewnia wsparcie oceny właściwej dawki w ramach badania klinicznego.

Co ważne, wcześniejsze szczegółowe dane kliniczne dotyczące pridopidyny wskazują, że ten lek posiada korzystny profil bezpieczeństwa i jest dobrze tolerowany.

Celem tego badania jest ocena wpływu pridopidyny w dawce 45 mg dwa razy na dobę na sprawność funkcjonalną, jak również na cechy motoryczne i behawioralne u uczestników z HD we wczesnym stadium.

W niedawno zakończonym badaniu klinicznym nad HD (PRIDE-HD) uczestnicy przyjmujący pridopidynę w dawce 45 mg dwa razy na dobę wykazywali utrzymanie sprawności funkcjonalnej w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo w tygodniu 52. Pomiar dokonano przy pomocy Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Huntingtona (Unified Huntington Disease Rating Scale, UHDRS)-Całkowita Sprawność Funkcjonalna (Total Functional Capacity, TFC).11

Skala UHDRS-TFC to zatwierdzone narzędzie stosowane przez klinicystów do oceny stadium choroby w przebiegu HD oraz poziomu funkcjonalności pacjenta. Na skalę składają się zadania, które mają duże znaczenie dla pacjentów z HD i ich rodzin. Ocenia ona zdolność pacjenta do pracy, zarządzania finansami, zarządzania domem, odpowiadania za siebie i samodzielnego życia w domu. TFC jest najbardziej uwrażliwiona na ocenę funkcjonalności u pacjentów z HD we wczesnym stadium.

KTO MOŻE KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W BADANIU?

Uczestnicy kwalifikujący się do badania powinni spełniać następujące kryteria, oprócz innych kryteriów:

• Mężczyźni lub kobiety w wieku co najmniej 25 lat zdolni do wyrażenia świadomej zgody.
• Rozpoznanie HD na podstawie cech klinicznych.
• Potwierdzona obecność co najmniej 36 powtórzeń CAG w genie kodującym huntingtynę.
• Postać dorosła HD oraz wystąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych w wieku co najmniej 18 lat.
• Chęć i zdolność do przestrzegania zaleceń w ramach badania.

Istnieją dodatkowe wymogi kwalifikacyjne, które może wyjaśnić Główny Badacz (GB) w ośrodku.

HARMONOGRAM BADANIA

Omawiane badanie będzie obejmować okres badań przesiewowych, okres leczenia prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby (badanie główne) oraz okres kontynuacyjny prowadzony metodą otwartej próby (open-label extension, OLE).

Badania przesiewowe

Po podpisaniu świadomej zgody uczestnicy zostaną poddani badaniom przesiewowym w celu sprawdzenia, czy spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Okres leczenia

Po okresie badań przesiewowych nastąpi okres leczenia prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, który potrwa od 65 do 78 tygodni (badanie główne).

Okres kontynuacyjny prowadzony metodą otwartej próby (OLE)

Kwalifikujący się uczestnicy, którzy ukończą badanie główne będą mieć możliwość włączenia do okresu OLE i przyjmowania pridopidyny (w trakcie trwania OLE żaden pacjent nie będzie przyjmować placebo).

PLAN DOTYCZĄCY OGRANICZANIA SKUTKÓW CHOROBY WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA Z 2019 R. (COVID-19)

Badanie to obejmuje proaktywne środki ograniczające w celu zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników i rzetelności badania w trakcie pandemii COVID-19 (albo innej nagłej sytuacji dotyczącej zdrowia publicznego). W protokole uwzględniono wizyty wirtualne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowania ryzyka braku danych. Ponadto wizyty w ośrodku mogą zostać zamienione na wizyty wirtualne, w razie potrzeby.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM BADANIU KLINICZNYM

Firma Prilenia Neurotherapeutics („Sponsor”) prowadzi badanie PROOF-HD we współpracy ze spółką Huntington Study Group (HSG). Badanie PROOF-HD będzie prowadzone w Ameryce Północnej i Europie.

Wyświetl aktywne ośrodki badawcze

Ameryka Północna

Jeśli interesuje Pana/Panią udział w badaniu PROOF-HD w Ameryce Północnej, prosimy o kontakt z HSG w celu znalezienia najbliższego ośrodka. Personel ośrodka badawczego określi Pana/Pani kwalifikację do udziału w badaniu PROOF-HD.

Połączenie bezpłatne (Ameryka Północna): 800-487-7671
Adres e-mail: info@hsglimited.org

Europa

Jeśli interesuje Pana/Panią udział w badaniu PROOF-HD w Europie, prosimy o kontakt z partnerem HSG w Europie. Personel ośrodka badawczego określi Pana/Pani kwalifikację do udziału w badaniu PROOF-HD.

Uzyskaj dane kontaktowe ośrodków w Europie

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Czym jest pridopidyna?

Pridopidyna to niewielka cząsteczka opracowana przez spółkę Prilenia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Huntingtona (ang. Huntington’s disease, HD). Pridopidyna wiąże się z receptorem Sigma-1 (S1R), białkiem ulegającym ekspresji na wysokim poziomie w mózgu, i aktywuje go. S1R reguluje kluczowe szlaki komórkowe, często uszkodzone w przebiegu neurodegeneracji.1

Pridopidyna, poprzez aktywację S1R, wykazuje korzystne działanie w wielu komórkowych i zwierzęcych modelach HD. Na przykład, pridopidyna ratuje neurony przed śmiercią komórki indukowaną przez zmutowaną huntingtynę (ang. mutant Huntingtin, mHTT) wobec indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (ang. induced pluripotent stem cells, iPSC) pochodzących od osób z HD oraz neuronów myszy z HD.2 Co więcej, myszy z HD leczone pridopidyną wykazują poprawę w zakresie wielu funkcji behawioralnych i motorycznych.6,7

Czy pridopidynę oceniano w innych badaniach klinicznych?

W niedawno zakończonym badaniu klinicznym nad HD (PRIDE-HD) uczestnicy przyjmujący pridopidynę w dawce 45 mg dwa razy na dobę wykazali utrzymanie sprawności funkcjonalnej w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo w tygodniu 52. Pomiaru dokonano przy pomocy Ujednoliconej skali oceny choroby Huntingtona (Unified Huntington Disease Rating Scale, UHDRS)-Ocena całkowitej sprawności funkcjonalnej (Total Functional Capacity, TFC).11

Skala UHDRS-TFC to zatwierdzone narzędzie stosowane przez klinicystów do oceny stadium choroby HD oraz poziomu funkcjonalności pacjenta. Na skalę składają się zadania, które mają duże znaczenie dla pacjentów z HD i ich rodzin. Ocenia ona zdolność pacjenta do pracy, zarządzania finansami, zarządzania domem, odpowiadania za siebie i samodzielnego życia w domu. TFC jest najbardziej uwrażliwiona na ocenę funkcjonalności u pacjentów z HD we wczesnym stadium.

We wcześniejszych badaniach (HART i MermaiHD) wykazano korzystne działanie pridopidyny w dawce 45 mg dwa razy na dobę na funkcje motoryczne w przebiegu HD zgodnie z pomiarem w skali UHDRS-Całkowita ocena funkcji motorycznych (Total Motor Score, TMS).

Obszerne dane dotyczące bezpieczeństwa od 1334 uczestników leczonych pridopidyną i skumulowane do ~1300 pacjentolat ekspozycji wskazują, że pridopidyna jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym lekiem.

Czy pridopidyna może zatrzymać upośledzenie funkcji lub pomóc w utrzymaniu funkcji u pacjentów z HD?

Wyniki wcześniejszych badań nad pridopidyną sugerują potencjalne korzystne działanie pridopidyny (w dawce 45 mg dwa razy na dobę) na utrzymanie sprawności funkcjonalnej u pacjentów z HD. Utrzymanie sprawności funkcjonalnej to istotna niezaspokojona potrzeba w leczeniu pacjentów z HD.

Nie ma gwarancji, że udział w prowadzonym obecnie badaniu pomoże uczestnikowi; uczestnik może otrzymać leczenie placebo.

Czy obecnie jest prowadzona rekrutacja uczestników do badania PROOF-HD?

Tak. Do badania PROOF-HD prowadzona jest aktywna rekrutacja około 480 pacjentów na całym świecie.

Czy w przypadku tego badania istnieją konkretne kryteria kwalifikacyjne lub kryteria wyłączenia?

Tak. Istnieje kilka wymogów, które uczestnik powinien spełnić, aby zostać włączonym do badania PROOF-HD, w tym:

• Mężczyźni lub kobiety w wieku co najmniej 25 lat zdolni do podpisania świadomej zgody.
• Rozpoznanie HD na podstawie cech klinicznych.
• Potwierdzona obecność co najmniej 36 powtórzeń CAG (cytozyna-adenina-guanina) w genie kodującym huntingtynę.
• Postać dorosła HD oraz wystąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych w wieku co najmniej 18 lat.
• Chęć i zdolność do przestrzegania zaleceń w ramach badania.

Istnieją dodatkowe wymogi kwalifikacyjne, które może wyjaśnić Główny Badacz.

Czy będę przyjmować badany lek (pridopidynę) czy placebo?

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną losowo przydzieleni (jak przy rzucie monetą) do grupy przyjmującej pridopidynę lub placebo. Ani Uczestnik ani lekarz/personel ośrodka nie będą wiedzieć, czy pacjent przyjmuje pridopidynę, czy placebo (dlatego nazywa się to badaniem prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby).

Czy muszę wyrazić zgodę na udział w tym badaniu?

Tak. Wszyscy uczestnicy muszą wyrazić świadomą zgodę przed poddaniem się badaniom przesiewowym i wzięciem udziału w badaniu

Jak znajdę ośrodek badawczy, aby zostać włączonym/-ą do badania?

Spółka Prilenia Therapeutics („Sponsor”) prowadzi badanie PROOF-HD we współpracy z organizacjąHuntington Study Group (HSG). Badanie PROOF-HD będzie prowadzone w Ameryce Północnej i Europie. Dodatkowe informacje na temat ośrodków i osób do kontaktu można znaleźć na stronie z wykazem Ośrodków prowadzących badanie PROOF-HD.

AKTYWNE OŚRODKI PROWADZĄCE BADANIE PROOF-HD

Poniższa lista zawiera wszystkie ośrodki prowadzące badanie PROOF-HD, które zostały aktywowane i które obecnie włączają uczestników do badania. Lista ta będzie aktualizowana w miarę aktywacji dodatkowych ośrodków prowadzących badanie.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany(-a) udziałem w badaniu PROOF-HD, prosimy o kontakt z organizacją Huntington Study Group (HSG) w celu uzyskania danych kontaktowych najbliższego ośrodka. Personel ośrodka badawczego określi Pana/Pani kwalifikacje do udziału w badaniu PROOF-HD.

Połączenie bezpłatne (Ameryka Północna): 800-487-7671
Adres e-mail: info@hsglimited.org

EUROPA

ProwincjaMiastoOśrodekInformacje Kontaktowe
PolskaGdańskSzpital Specjalistyczny Swietego WojciechaAgnieszka Konkel, Koordynator miejsca badań
Tel: +48 609 952 555
E-mail: konkel1989@gmail.com
KrakówKrakowska Akademia NeurologiiE-mail: centrum@neurologia.org.pl 
Tel: +48 12 426 92 80
WarszawaInstytut Psychiatrii i NeurologiiGrzegorz Witkowski, Badacz w ośrodku badawczym
E-mail: gwitkowski@ipin.edu.pl
Tel: +48694904208
AlemaniaAachenEuregional Huntington Center Aachen (EHZA)Maha Sagar, Koordynator miejsca badań
E-mail: NeuroStudien@ukaachen.de
Tel: +49 241 80 80697
BochumHuntington Center North Rhine-Westphalia,
Department of Neurology,
Ruhr-University Bochum,
St. Josef-Hospital Bochum
E-mail: d.kaminski@klinikum-bochum.de
Tel.: +49-234-509-2703
LübeckUniversität zu LübeckSaruhi Surnaschjan, Koordynator miejsca badań 
Tel:+49 451 50043497
E-mail: saruhi.surnaschjan@neuro.uni-luebeck.de
MünsterGeorge Huntington InstitutTel: +49 251 7887880
E-mail: info@ghi-muenster.de
Taufkirchen (Vils)Kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)Michael Bachmaier, Koordynator miejsca badań
E-mail: Michael.Bachmaier@kbo.de
Tel: 08084-934-417
UlmUniversitätsklinikum Ulm, Abt. NeurologieSonja Trautmann, Koordynator miejsca badań
Tel:  +49 731 50063083
 
Ariane Schneider, Koordynator miejsca badań
Tel: +49 731 50063126
AustriaInnsbruckMedizinische Universität InnsbruckDora Valent, Koordynator miejsca badań
Tel: 0512 504 83237
E-mail: dora.valent@tirol-kliniken.at
FrancjaLilleCentre Hospitalier Universitaire (CHU) of Lille – Hôpital Roger SalengroEric Decorte, Koordynator miejsca badań
E-mail: eric.decorte@chru-lille.fr
MarseilleHôpitaux Universitaires de Marseille TimoneE-mail: Laura Laura.MUNDLER@ap-hm.fr
ParyżCentre Hospitalier Universitaire (CHU) Henri MondorTiffany Monnier, Koordynator miejsca badań
Tel. 01.49.81.37.93
HiszpaniaBarcelonaHospital de la Santa Creu i Sant PauDr. Jaime Kulisevsky
E-mail: JKulisevsky@santpau.cat
Tel: +34 649 14 23 60
BurgosLa Fundación Burgos por la Investigación de la Salud (FBIS)Tel:  +34 947 28 18 00 ext 35380
E-mail: jessicajrp@hubu.esmcubo@saludcastillayleon.es
MadrytHospital Ramón y CajalE-mail: joselopezsendon@hotmail.com
Tel: +34  638 158 849
WalencjaFundacion Hospital Universitario La FeFrancisco Castera, Koordynator miejsca badań
Email: franciscocasteraenroll@gmail.com

Carmen PEIRO, Badacz w ośrodku badawczym
E-mail: cpeirov@gmail.com

Tel: +34 682893185
HolandiaLeidenLeiden University Medical CenterTel: 0031715265442 
E-mail: huntington@lumc.nl
MaastrichtMaastricht UniversityDr. Mayke Oosterloo, Badacz w ośrodku badawczym
Tel: 0031-(0)43-387 76 76, E-mail: expertisecentrumhuntington@mumc.nl
ItaliaBariUniversita’ di Bari
BolognaIRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di BolognaTel: +393387367104
E-mail: unitastudiclinici@ausl.bologna.it
MilanoFondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo BestaTel: +39 02 23942519
E-mail: centroHD@istituto-besta.it
NeapolUniversità di Napoli Federico IIE-mail: centrohd.unina@gmail.com
Tel: +39 081 5455213
RomaCSS-Mendel Institute at IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Research HospitalTel: +39 06 44700887
E-mail: info@lirh.it
Republika CzeskaPragaCentrum extrapyramidových onemocněníJiri Klempir, MD, Badacz w ośrodku badawczym
Tel:   +420  732 273 271
E-mail:  Jiri.Klempir@seznam.cz
Zjednoczone KrólestwoAberdeen (Szkocja)University of Aberdeen, Institute of Medical SciencesStella Sihlabela, Koordynator miejsca badań
Tel: +44 1224 552120
E-mail: stella.sihlabela@nhs.scot

Resifina Seyara, Koordynator miejsca badań
Tel: +44 1224 552120
E-mail: resifina.seyara@nhs.scot
Birmingham (Anglia)Barberry National Centre for Mental Health
Cardiff (Walia)Cardiff UniversityAlison Johnson, Studienkoordinator
E-mail: Alison.Johnson@wales.nhs.uk
Newcastle (Anglia)Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation

AMERYKA PÓŁNOCNA

Kanada

ProwincjaMiastoOśrodek Informacje Kontaktowe
AlbertaCalgaryUniversity of CalgaryLorelei Tainsh, Koordynator miejsca badań
Tel: (403) 220-8413
E-mail: derwent@ucalgary.ca
British ColumbiaVancouverUniversity of British ColumbiaMike Adurogbangba, Koordynator miejsca badań
E-mail: madurogbangba@cmmt.ubc.ca
Tel: (604) 822-4872
Nova ScotiaHalifaxHalifax Infirmary QEII Health Services CenterMadie El-aghil, Koordynator miejsca badań
Tel: (902) 431-8783 Ext: 115
E-mail: madie.el-aghil@truenorthcr.com
QuebecMontrealCHUM Hospital of Notre DameVicky Thiffault, Koordynator miejsca badań
Tel: (514) 890-8000, ext 15921
E-mail: vicky.thiffault.chum@ssss.gouv.qc.ca

Stany Zjednoczone

ProwincjaMiastoOśrodekInformacje Kontaktowe
CaliforniaSacramentoUniversity of California, Davis (UC Davis) Medical CenterBecky Craig, Koordynator miejsca badań
Tel: (916) 734-3541
E-mail: rscraig@ucdavis.edu
San DiegoUniversity of California, San Diego (UCSD)E-mail: jcoreybloom@ucsd.edu
Tel: (858) 249-0569
ColoradoEnglewoodRocky Mountain Movement Disorder CenterJessica Jaynes, Koordynator miejsca badań
Tel: (303) 357-5456
District of Columbia (D.C.)WashingtonGeorgetown UniversityRobin Kuprewicz, Koordynator miejsca badań
Tel: (202) 893-1115
E-mail: rk1028@georgetown.edu
FloridaGainesvilleUniversity of FloridaKyle Rizer, Koordynator miejsca badań
Tel: (352) 733-2426
E-mail: kyle.rizer@neurology.ufl.edu
TampaUniversity of South FloridaKelly (Kolleen) Elliott, Koordynator miejsca badań
E-mail: kelliot@usf.edu  
GeorgiaAtlantaEmory UniversityElaine Sperin, Koordynator miejsca badań
E-mail: esperin@emory.edu
IllinoisChicagoNorthwestern UniversityZsaZsa Brown, Koordynator miejsca badań
Tel: (312) 503-4121
E-mail: zsazsa.brown@northwestern.edu
KansasKansas CityUniversity of Kansas Medical CenterCarolyn Gray, Koordynator miejsca badań
Tel: (913) 588-6983
E-mail: cgray1@kumc.edu
WichitaHereditary Neurological Disease CentreGregory Suter, Koordynator miejsca badań
Tel: (888) 232-4632
KentuckyLouisvilleUniversity of LousivilleAnnette Robinson, Koordynator miejsca badań
E-mail: annette.robinson@louisville.edu
MarylandBaltimoreJohns Hopkins UniversityKia Ultz, Koordynator miejsca badań
Tel: (410) 955-1349
E-mail: kcarte23@jhmi.edu
MassachusettsBostonBeth Israel Deaconess Medical CenterSophie Antonioli, Koordynator miejsca badań
Tel: (617) 667-2355
E-mail: hdresearch@bidmc.harvard.edu
BostonMassachusetts General HospitalDr. Diana Rosas, Badacz w ośrodku badawczym
Tel: (617) 726-9045
MissouriSt. LouisWashington University, St. LouisMatthew Lewis, Rekrutacja do studiów
Tel: (314) 747-5916
E-mail: lmatthew@wustl.edu
New YorkAlbanyAlbany Medical CollegeE-mail: evanss@amc.edu
New York CityColumbia UniversityMiles DeGrazia, Koordynator miejsca badań
E-mail: MQD2103@cumc.columbia.edu
North CarolinaDurhamDuke UniversityMcKenzie Luxmore, Koordynator miejsca badań
E-mail: mckenzie.luxmore@duke.edu
Tel: (919) 684-0865
OhioCincinnatiUniversity of CincinnatiChristina Gruenwald, Koordynator miejsca badań
Tel: (513) 558-0112
E-mail: gruenwcm@ucmail.uc.edu
ColumbusOhio State UniversityCasey Mitchell, Koordynator miejsca badań
E-mail: casey.mitchell@osumc.edu
Tel:  (614) 685-9906

Katherine Ambrogi, Koordynator miejsca badań
E-mail: katherine.ambrogi@osumc.edu
Tel: (614) 688-6685
OregonPortlandOregon Health & Sciences UniversityKeenan Ashby, Koordynator miejsca badań
Tel: (503) 494-7245
E-mail: ashbyk@ohsu.edu
PennsylvaniaPhiladelphiaUniversity of PennsylvaniaJennifer Klapper, Koordynator miejsca badań
Tel: (215) 829-5176
TennesseeNashvilleVanderbilt University Medical CenterDr. Daniel Claassen, Badacz w ośrodku badawczym
Danielle Buchanan, Koordynator miejsca badań
E-mail: danielle.a.buchanan@vumc.org
Tel: (615) 875-3274
TexasHoustonUniversity of Texas, HoustonJamie Sims, Koordynator miejsca badań
Tel: 713-500-7763
E-mail: Jamie.Sims@uth.tmc.edu
VirginiaRichmondVirginia Commonwealth UniversityKelly Huckstep, Koordynator miejsca badań
Tel: (804) 965-4283
E-mail: kelly.huckstep@vcuhealth.org
Washington (state)SeattleUniversity of WashingtonDebra Del Castillo, Koordynator miejsca badań
Tel: (206) 543-3647
E-mail: debradel@uw.edu

Bibliografia

1 Su T-P, Hayashi T, Maurice T, Buch S, Ruoho AE. The sigma-1 receptor chaperone as an inter-organelle signaling modulator. Trends Pharmacol Sci [Internet]. 2010;31(12):557–66. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2010.08.007

2 Chelsy Eddings, Nicolas Arbez, Sergey Akimov, Michal Geva, Michael Hayden Ross C, Eddings CR, Arbez N, Akimov S, Geva M, Hayden MR, et al. Pridopidine Protects Neurons from Mutant-Huntingtin Toxicity via the Sigma-1 Receptor. Neurobiol Dis. 2017;

3 Zuccato C, Cattaneo E. Brain-derived neurotrophic factor in neurodegenerative diseases. Nat Rev Neurol [Internet]. 2009;5(6):311–22. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2009.54

4 Kusumika Gharami, Yuxiang Xie, Juan Ji An, Susumu Tonegawa and BX. Public Access NIH Public Access. 2013;105(2):369–79.

5 Xie Y, Hayden MR, Xu B. BDNF Overexpression in the Forebrain Rescues Huntington’s Disease Phenotypes in YAC128 Mice. J Neurosci [Internet]. 2010;30(44):14708–18. Available from: http://www.jneurosci.org/cgi/doi/10.1523/JNEUROSCI.1637-10.2010

6 Marta Garcia-Miralles 1, Michal Geva, 2 Jing Ying Tan, 1 Nur Amirah Binte Mohammad Yusof 1, Yoonjeong Cha, 3 Rebecca Kusko, 3 Liang Juin Tan, 1 Xiaohong Xu, 1 Iris Grossman 2, Aric Orbach 2, Michael R. Hayden, 1, 2, 4 5, Pouladi1 and MA. Early pridopidine treatment improves behavioral and transcriptional deficits in YAC128 Huntington disease mice. JCI Insight. 2017;2(23):1–18.

7 Kusko R, Dreymann J, Ross J, Cha Y, Escalante-Chong R, Garcia-Miralles M, et al. Large-scale transcriptomic analysis reveals that pridopidine reverses aberrant gene expression and activates neuroprotective pathways in the YAC128 HD mouse. Mol Neurodegener. 2018;13(1):1–15.

8 Ryskamp D, Wu J, Geva M, Kusko R, Grossman I, Hayden M, et al. The sigma-1 receptor mediates the beneficial effects of pridopidine in a mouse model of Huntington disease. Neurobiol Dis [Internet]. 2017 Jan [cited 2019 Mar 12];97(Pt A):46–59. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27818324

9 Geva M, Kusko R, Soares H, Fowler KD, Birnberg T, Barash S, et al. Pridopidine activates neuroprotective pathways impaired in Huntington Disease. Hum Mol Genet [Internet]. 2016 [cited 2019 Mar 12];25(18):3975–87. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27466197

10 Smith-dijak AI, Nassrallah W, Zhang L, Geva M, Hayden M, Raymond L. Impairment and Restoration of Homeostatic Plasticity in Cultured Cortical Neurons from a Mouse Model of Huntington Disease.

11 Reilmann R, McGarry A, Mendis N, Schubert R, Skitt Z, Slawek J, et al. Safety and efficacy of pridopidine in patients with Huntington’s disease (PRIDE-HD): a phase 2, randomised, placebo-controlled, multicentre, dose-ranging study. Lancet Neurol. 2018;18(2):165–76.